Regulamin przetwarzania danych osobowych

W dniu 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych określane jako "RODO").

W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych,  przekazujemy Państwu informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z tym Państwu przysługują.

1. Jak przetwarzamy dane osobowe

Jako Brema Polska Sp. z o.o. w świetle przepisów jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych jako naszych kontrahentów. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową, zasadami współpracy oraz obowiązującymi przepisami.

1. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe :

1.1. Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – przez czas trwania i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”)

1.2. Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

1.2.1. Wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych

1.2.2. udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami

1.2.3. przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO; (podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „obowiązkiem prawnym”)

1.2.4. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny)

1.3. wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 f RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie: „nasz prawnie uzasadniony interes”)

1.4. marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes)

1.5. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne

1.6. weryfikacja wiarygodności płatniczej - przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny

1.7. wsparcia obsługi w tym serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

1.8. przekazywanie informacji o zamówieniach do  producentów, importerów, firm transportowych bezpośrednio współpracujących z nami w celu realizacji złożonego zamówienia

Jeśli wyrażą Państwo zgodę (poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia) na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody określa, w jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane.

2. Które dane należy nam podać

Do zawarcia i wykonania umowy wymagamy podania przez Państwa danych Państwa firmy, osoby fizycznej ( nazwa firmy, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres emailowy). Dodatkowo możemy prosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy lecz służą do należytego wykonania.

3. Komu przekazujemy Państwa dane

3.1. Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

3.1.1. Naszym agentom ( producenci, importerzy, firmy transportowe), pośredniczącym w sprzedaży naszych towarów

3.1.2. Obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne

3.1.3. Podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie

3.1.4. Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską

3.1.5. Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenie Zapłaty

Państwa dane przekazujemy:

W trakcie obsługi sprzedaży towarów przekazujemy standardowe informacje techniczne (w tym dane teleadresowe) bezpośrednio do podmiotów w celu wykonania usługi dostawy.

4. Dane z innych źródeł

4.1. Przy zawarciu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu współpracy przez czas trwania takiej czynności będziemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców (obecnie: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego z zakresie tam upublicznionym oraz od podmiotów zajmujących się w sposób profesjonalny zbieraniem i analizą informacji o kondycji gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przez nie udostępnionym w celu weryfikacji Państwa danych oraz Państwa wiarygodności płatniczej (podstawa: wykonanie umowy), a następnie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

4.2. Jeśli płacą państwa za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celu tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

5. Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmuje Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

6. Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

- sprostowanie (poprawienie) danych,

- usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,

- ograniczenie przetwarzania ( wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożenia wniosku)

- dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),

- przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa ( w zakresie określonym w art. 20 RODO)

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w siedzibie firmy, a także przesyłając go na adres mailowy:  sklep@bremadomogrod.pl.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

To , z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:

- ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub

- podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązki prawnego lub nie stanowi naszego prawnego uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

8. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań umownych oraz w okresie niezbędnym dla dopełnienia obowiązku prawnego i naszego prawnie uzasadnionego interesu.

9. Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę u Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Kontakt

Nasze dane kontaktowe:

Brema Polska Sp. z o.o.

ul. Głogowska 189

60-121 Poznań

sklep@bremadomogrod.pl,

tel. 601-055-150